Elem Klimov
Director
Aleksey Kravchenko
Florya Gaishun
Olga Mironova
Glasha
Liubomiras Laucevicius
Kosach
Vladas Bagdonas
Jüri Lumiste
German officer, a nazi fanatic
Viktor Lorents
Kazimir Rabetsky
Evgeniy Tilicheev
Gezhel, German translator
Aleksandr Berda
G. Velts
German
V. Vasilyev
Igor Gnevashev
Vasiliy Domrachyov
G. Yelkin
Evgeniy Kryzhanovskiy
N. Lisichenok
Viktor Manaev
Partisan
Takhir Matyullin
Pyotr Merkurev
Valentin Mishatkin
Gennadiy Matytsky
Yevgeniya Polyakova
Anatoly Slivnikov
Georgiy Strokov
Tatyana Shestakova
Oleg Shapko
Adolf Hitler
Himself