Aakhari Poratam 1988

Criminal 1995

123 mins.
Karma 1986

193 mins.
Kondaveeti Donga 1990

Shri Krishna Vijayam 1970